REGULAMIN UCZESTNICTWA

w konferencji Peripheral Interventions in Krakow (PINC)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja „Peripheral Interventions in Crakow (PINC)”, zwana w dalszej części Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w dniach 09–10.05.2024 on-line.
 2. Organizatorem Konferencji jest:  Fundacja Cardiovascular Center Foundation z siedzibą w Krakowie przy ul. Skałecznej 2, 30-055 Kraków, NIP: 6772381293, na którego zlecenie działa organizator logistyczny: 3KStudio Konrad Wójcik, ul. Zdrojowa 19A, 26-340 Drzewica, info@3ks.pl zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem Wykonawczym”.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: pinc.pl i pinc.3ks.pl

REJESTRACJA UCZESTNIKA

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://pinc.3ks.pl, rozumiane jako prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól zamieszczonych w formularzu.
 2. Prawidłowe zgłoszenie zakończone jest komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej automatycznie po wypełnieniu formularza oraz analogicznym komunikatem przesłanym na adres mailowy podany w trakcie procesu rejestracji (Wstępne Potwierdzenie Rejestracji).
 3. Potwierdzenie Udziału wysyłane jest do Uczestników na podany podczas rejestracji adres mailowy.
 4. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie posiada on Potwierdzenia Rejestracji lub w przypadku jeśli nie spełnia wymagań danej grupy rejestracyjnej wybranej w formularzu rejestracyjnym.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Konferencji, dotyczących uczestników, jest Organizator Konferencji.
 2. Dane osobowe uczestników Konferencji będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem. Administrator nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników Konferencji innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika Konferencji traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie www.pinc.pl pod zgłoszeniem oraz stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

WARUNKI TECHNICZNE

Uczestniczenie w Konferencji możliwe jest, gdy uczestnik dysponuje łącznie:

 1. Urządzeniami typu komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do Internetu z zalecaną przepustowością minimum 6Mbps, przy czym Organizator Wykonawczy zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon.
 2. Zaktualizowanym systemem operacyjnym.
 3. Przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień uczestniczenia w Konferencji.
 4. Włączonymi funkcjami Audio/Video i włączonymi mechanizmami zapisywania tzw. cookies przez przeglądarkę.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program zarówno Konferencji jak i poszczególnych wykładów w ramach Konferencji, a także strona www Konferencji, układ, logo, grafiki, zdjęcia, plików audio i  video oraz  prezentacje  wykorzystywane  w  związku  z  Konferencją,  przysługują Organizatorowi  albo osobie  trzeciej  w  szczególności  wykładowcom  Konferencji,  partnerom  lub sponsorom Konferencji i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia  lub  materiały  nie  mogą  być  wykorzystywane  bez  pisemnej  zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej dysponentem praw.
 3. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: office@pinc.pl
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator Konferencji i Organizator Wykonawczy nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika,
 2. brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z udziału w Konferencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 2. Organizator może zmienić termin i miejsce Konferencji bez podania przyczyny.
 3. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.